Home / Over DiveWorld Duikteam / Veiligheidsregelement

Veiligheidsreglement

A. Begrippen 

A.1. Onder (duik)coördinator wordt verstaan een lid van Duikteam DiveWorld die een (duik)activiteit begeleidt en ten behoeve hiervan zorg draagt voor een goede afstemming van de activiteiten.

A.2. Onder deelnemer van een duikactiviteit wordt verstaan: een gebrevetteerde sportduiker. Een deelnemer aan een niet duikgerelateerde activiteit behoeft geen gebrevetteerde sportduiker te zijn.

A.3. Onder een buddyteam wordt verstaan een eenheid, waarbij minimaal twee duikers verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van elkaar, hierbij rekening houdend met de brevetdoelstellingen van de laagst gebrevetteerde duiker.

B. Algemene bepalingen 

B.1. De bepalingen van het “veiligheidsreglement” zijn niet van kracht, daar waar deze in strijd zijn met de lokale voorschriften van de locatie, waar de (duik)activiteit plaats vindt.

B.2. Iedere deelnemer dient zodanig te handelen gedurende de (duik)activiteit, dat de (duik)veiligheid altijd gewaarborgd is.

B.3. Iedere deelnemer betracht altijd bij de uitvoering van de (duik)activiteit een dusdanige zorgvuldigheid, dat het veroorzaken van schade aan derden wordt vermeden.

B.4. Sportduiken geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Het Duikteam DiveWorld of zijn duikcoördinator zijn nooit aansprakelijk voor de gevolgen, welke uit het deelnemen aan duikactiviteiten voortvloeien.

B.5. Het is als deelnemer niet toegestaan, om deel te nemen aan een duikactiviteit, indien men onder invloed verkeert van alcohol of drugs. Bij medicijngebruik wordt geadviseerd vooraf met een duikmedische arts de mogelijkheid van duiken met de desbetreffende medicijnen te bespreken.

B.6. Het gebruik van persluchtapparatuur is alleen toegestaan aan daartoe gebrevetteerde sportduikers.

B.7. De uitrusting, kennis en vaardigheden van de deelnemer aan een (duik)activiteit, dient aangepast te zijn aan de aard en de omstandigheden van de betreffende (duik)activiteit. De duikuitrusting dient in goede staat te verkeren, en behoort jaarlijks gekeurd te worden.

B.8. Alle duiken worden gemaakt volgens de standaards van SSI (Scuba School International)

B.9. Duikteam DiveWorld draagt alle leden op zich te gedragen als een milieubewuste duiker, het onderwaterleven met respect te behandelen en geen dieren of objecten aan te raken of te beschadigen.

C. Duikcoördinator 

C.1. De duikcoördinator dient minimaal in het bezit te zijn van een geldig brevet SSI Dive Guide of een gelijkwaardige kwalificatie en moet minimaal de leeftijd van 18 jaar hebben. Tevens moet hij/zij een geldige E.F.R. brevet bezitten.

C.2. De duikcoördinator kan tijdens de duikactiviteit adviseren bij de samenstelling van de buddyteams. Deze teams bestaan uit minimaal (en ook bij voorkeur) twee personen.

C.3. De duikcoördinator kan deelnemers adviseren niet, of niet verder, deel te nemen aan de duikactiviteit. Indien de betreffende deelnemer dit advies niet opvolgt, zal de duikcoördinator hiervan melding doen aan de directie van DiveWorld.

D. Deelnemers 

D.1. De deelnemers worden geacht om een duiklogboek bij te houden.

D.2. Deelnemers kunnen alleen deelnemen aan duikactiviteiten die overeenkomen met hun duikopleiding.

D.3. Iedere deelnemer wordt geacht in het bezit te zijn duikmedische goedkeuring die niet ouder is dan 2 jaar. Voor personen boven de 55 jaar wordt geacht dat de duikmedische goedkeuring niet ouder is dan 1 jaar.

D.4. Iedere deelnemer overtuigt zich ervan, dat de (duik)coördinator op de hoogte is van zijn of haar aanwezigheid tijdens een (duik)activiteit.

D.5. Iedere deelnemer dient de aanwijzingen en adviezen van de (duik)coördinator op te volgen.

D.6. Iedere deelnemer dient zich zowel voor de duik als na het beëindigen van de duik te melden bij de duikcoördinator.

D.7. Deelnemers dienen bij persoonlijke twijfels over de duik, de locatie en/of andere omstandigheden deze direct bij de coördinator duidelijk te maken.